The recommendations of Szkolne Schronisko M³odzie¿owe w Zespole Szkó³ Zawodowych (sezonowe) are displayed here.